شرکت ارتباطات زیر ساخت

دوره درون سازمانی RealPoM در شرکت ارتباطات زیر ساخت

زمان : 18 و 19 بهمن96

مدرسین : آقایان واحدی و کتب زاده

تعداد نفرات : 32 نفر

گروه مپنا

زمان برگزاری: 4 و 5 بهمن 96

تعداد شرکت کنندگان: 32 نفر

مکان کارگاه: شرکت مپنا

شرکت موننکو

زمان برگزاری: 20 و 21 شهریور 95

تعداد شرکت کنندگان: 56 نفر

مکان کارگاه: شرکت موننکو

شرکت سپاسد

زمان برگزاری: 26 و 27 شهریور 93

تعداد شرکت کنندگان: 68 نفر

مکان کارگاه: پژوهشگاه شرکت نفت