شرکت ارتباطات زیرساخت

زمان برگزاری: 28 آذر 97

تعداد شرکت کنندگان: 34 نفر

مکان کارگاه: مرکز ماهواره شرکت زیرساخت