شرکت داده ورزی سداد

زمان برگزاری: 25 و 26 آبان 97

تعداد شرکت کنندگان: 49 نفر

مکان کارگاه: هتل بزرگ تهران