شرکت سپاسد

زمان برگزاری: 26 و 27 شهریور
تعداد شرکت کنندگان: 68 نفر
مکان کارگاه: پژوهشگاه شرکت نفت